Trang chủ Sàn gỗ KronoTex Amazone - 10mm

Sàn gỗ KronoTex Amazone - 10mm

Sàn gỗ Kronotex Amazone D4168

Thông tin Sàn gỗ Kronotex Amazone D4168 Bề dày: 10mm Kích thước tấm sàn: 1380 x 157 x 10mm Số tấm/Hộp: 6 tấm/hộp Số m2/Hộp: 1.3m2. Cấp độ...

Sàn gỗ Kronotex Amazone D4167

Thông tin Sàn gỗ Kronotex Amazone D4167 Bề dày: 10mm Kích thước tấm sàn: 1380 x 157 x 10mm Số tấm/Hộp: 6 tấm/hộp Số m2/Hộp: 1.3m2. Cấp độ...

Sàn gỗ Kronotex Amazone D4166

Thông tin Sàn gỗ Kronotex Amazone D4166 Bề dày: 10mm Kích thước tấm sàn: 1380 x 157 x 10mm Số tấm/Hộp: 6 tấm/hộp Số m2/Hộp: 1.3m2. Cấp độ chịu...